תקנון האתר

Jingle On Hold התקנון נירשם על יידי עורך דין עבור

אין להעתיק את הרשום בתקנון. כל הזכויות שמורות

המעתיק מסתכן בתביעה

 1. התכנים המוצגים באתר מוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים, דיני סימנים מסחריים, דיני עוולות מסחריות, דיני הנזיקין, דיני עשיית עושר ולא במשפט, דיני הגנת הצרכן, דיני הקניין ועוד.
 2. חל איסור מוחלט להעתיק ו/או להעביר ו/או למחוק ו/או לפגוע ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להציג בפומבי ו/או לשדר בכל דרך ו/או למסור לצד שלישי ו/או לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן שבאתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר.
 3. כל זכויות הקניין הרוחני הקשורות באתר ו/או בתוכן האתר ו/או בקוד האתר ו/או בקבצי האתר ו/או בתוכנות האתר ו/או בשם האתר ו/או בשמות המתחם של האתר שייכות בלעדית לחברה. אין לפגוע בזכויות אלו, ואין לעשות בהן שימוש כל שהוא.
 4. בעלי האתר רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי לנהוג באתר כחפצם ובכלל זה להציג בו כל תוכן שהוא ו/או להסיר ממנו כל תוכן שהוא ו/או לשנות או לעצב מחדש את צורתו ומבנהו של האתר ו/או לשנות את תנאי השימוש באתר ו/או לשנות את כתובתו של האתר.

  1. המשתמש מסכים ומאשר כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את החברה לצורך דיוור הודעות שרות למשתמש לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצא בזה.
  2. המשתמש רשאי לסרב או להסכים על ידי סימון התיבה (צ’קבוקס) לקבלת דיוורים ו/או מסרונים פרסומיים מהחברה לכתובת/ות הדוא”ל ו/או הטלפון שיימסרו לאתר על ידו, אשר ישמשו את החברה לצורך דיוור תכנים שונים לרבות שיווקיים אל המשתמש מאת האתר.
  3. למשתמש תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמו מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות בדוא”ל כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לו כל טענה כלפי החברה בקשר לקבלת דיוור כאמור.
  4. המשתמש מסכים ומאשר לחברה להציג את העבודה שבוצעה עבור הלקוח במסגרת תיק העבודות של החברה ובמדיה חברתית, יוטיוב וכדומה.

 1. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.
 2. לחברה נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לחברה נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.
 3. המשתמש מתחייב ומאשר כי כל חומר שיימסר על ידו אינו מפר הוראת כל דין. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מצהיר כי הוא בעל הזכויות המלאות בחומר וכי אין בו כדי לפגוע בפרטיות של אדם ו/או הוצאת לשון הרע.
 4. מובהר בזה במפורש כי החברה אינה יכולה לפקח על חומרים שמועברים על ידי המשתמשים וחומרים אלה הינם באחריות המשתמש בלבד. הפרה של תנאי מהתנאים המנויים לעיל יזכה את בעלי האתר, בנוסף לסעדים המגיעים להם על פי כל דין, לשיפוי ולפיצוי מלא ומיידי על כל הנזקים וההוצאות שייגרמו להם עקב ההפרה לרבות הוצאותיהם המשפטיות, ולרבות עקב פשרה עם הצד שלישי.
 5. הדין החל בכל עניין הקשור בתקנון זה הינו הדין הישראלי. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת הנוגעת לתקנון זה ולשימוש באתר, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם האתר, יהיו בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב.

ט.ל.ח

Interpretation and Definitions

Interpretation

  1. כל פעולה באתר jingled.co.il (להלן: “האתר”) כפופה לאמור בתקנון זה. האתר מופעל על ידי חברת Jingled- קריינות לעסקים(להלן: “החברה”). כתובת החברה הינה:רוטשילד 22, תל אביב. ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת דוא”ל: office@jingled.co.il או בפקסימיליה: 03-509-5510.
  2. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו ורכישה באתר מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר ו/או מביצוע רכישה באתר.
  3. לחברה נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר הינה הגרסה המחייבת.
  4. נוסח תקנון זה בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
  5. החברה תהיה רשאית שלא לאפשר שימוש באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע באמור החברה רשאית לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או להסיר משתמש בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו פרטים שגויים; (ב) אם המשתמש הפר את תנאי התקנון או מדיניות הפרטיות באתר; (ג) אם המשתמש פרסם באתר תכנים אשר אינם בבעלותו ו/או אשר מפרים הוראות תקנון זה; (ד) אם המשתמש יבצע באתר פעולות אשר ימנעו ו/או ישבשו את השימוש התקין באתר;
  6. באישורך לתנאים הרשומים בשימוש באתר זה אתה מאשר שגילך הינו 18 ומעלה.

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions:

 • Affiliate means an entity that controls, is controlled by or is under common control with a party, where “control” means ownership of 50% or more of the shares, equity interest or other securities entitled to vote for election of directors or other managing authority.
 • Country refers to: United Kingdom
 • Company (referred to as either “the Company”, “We”, “Us” or “Our” in this Agreement) refers to Dream-Theme, London.
 • Device means any device that can access the Service such as a computer, a cellphone or a digital tablet.
 • Service refers to the Website.
 • Terms and Conditions (also referred as “Terms”) mean these Terms and Conditions that form the entire agreement between You and the Company regarding the use of the Service. This Terms and Conditions agreement has been created with the help of the Free Terms and Conditions Generator.
 • Third-party Social Media Service means any services or content (including data, information, products or services) provided by a third-party that may be displayed, included or made available by the Service.
 • Website refers to The7, accessible from https://the7.io/
 • You means the individual accessing or using the Service, or the company, or other legal entity on behalf of which such individual is accessing or using the Service, as applicable.

Acknowledgment

These are the Terms and Conditions governing the use of this Service and the agreement that operates between You and the Company. These Terms and Conditions set out the rights and obligations of all users regarding the use of the Service.

Your access to and use of the Service is conditioned on Your acceptance of and compliance with these Terms and Conditions. These Terms and Conditions apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service You agree to be bound by these Terms and Conditions. If You disagree with any part of these Terms and Conditions then You may not access the Service.

You represent that you are over the age of 18. The Company does not permit those under 18 to use the Service.

Your access to and use of the Service is also conditioned on Your acceptance of and compliance with the Privacy Policy of the Company. Our Privacy Policy describes Our policies and procedures on the collection, use and disclosure of Your personal information when You use the Application or the Website and tells You about Your privacy rights and how the law protects You. Please read Our Privacy Policy carefully before using Our Service.


Links to Other Websites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by the Company.

The Company has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that the Company shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such content, goods or services available on or through any such web sites or services.

We strongly advise You to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or services that You visit.


Termination

We may terminate or suspend Your access immediately, without prior notice or liability, for any reason whatsoever, including without limitation if You breach these Terms and Conditions.

Upon termination, Your right to use the Service will cease immediately.


Limitation of Liability

Notwithstanding any damages that You might incur, the entire liability of the Company and any of its suppliers under any provision of this Terms and Your exclusive remedy for all of the foregoing shall be limited to the amount actually paid by You through the Service or 100 USD if You haven’t purchased anything through the Service.

To the maximum extent permitted by applicable law, in no event shall the Company or its suppliers be liable for any special, incidental, indirect, or consequential damages whatsoever (including, but not limited to, damages for loss of profits, loss of data or other information, for business interruption, for personal injury, loss of privacy arising out of or in any way related to the use of or inability to use the Service, third-party software and/or third-party hardware used with the Service, or otherwise in connection with any provision of this Terms), even if the Company or any supplier has been advised of the possibility of such damages and even if the remedy fails of its essential purpose.

Some states do not allow the exclusion of implied warranties or limitation of liability for incidental or consequential damages, which means that some of the above limitations may not apply. In these states, each party’s liability will be limited to the greatest extent permitted by law.


“AS IS” and “AS AVAILABLE” Disclaimer

The Service is provided to You “AS IS” and “AS AVAILABLE” and with all faults and defects without warranty of any kind. To the maximum extent permitted under applicable law, the Company, on its own behalf and on behalf of its Affiliates and its and their respective licensors and service providers, expressly disclaims all warranties, whether express, implied, statutory or otherwise, with respect to the Service, including all implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement, and warranties that may arise out of course of dealing, course of performance, usage or trade practice. Without limitation to the foregoing, the Company provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the Service will meet Your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, applications, systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.

Without limiting the foregoing, neither the Company nor any of the company’s provider makes any representation or warranty of any kind, express or implied: (i) as to the operation or availability of the Service, or the information, content, and materials or products included thereon; (ii) that the Service will be uninterrupted or error-free; (iii) as to the accuracy, reliability, or currency of any information or content provided through the Service; or (iv) that the Service, its servers, the content, or e-mails sent from or on behalf of the Company are free of viruses, scripts, trojan horses, worms, malware, timebombs or other harmful components.

Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain types of warranties or limitations on applicable statutory rights of a consumer, so some or all of the above exclusions and limitations may not apply to You. But in such a case the exclusions and limitations set forth in this section shall be applied to the greatest extent enforceable under applicable law.


Governing Law

The laws of the Country, excluding its conflicts of law rules, shall govern this Terms and Your use of the Service. Your use of the Application may also be subject to other local, state, national, or international laws.


Disputes Resolution

If You have any concern or dispute about the Service, You agree to first try to resolve the dispute informally by contacting the Company.


For European Union (EU) Users

If You are a European Union consumer, you will benefit from any mandatory provisions of the law of the country in which you are resident in.


United States Legal Compliance

You represent and warrant that (i) You are not located in a country that is subject to the United States government embargo, or that has been designated by the United States government as a “terrorist supporting” country, and (ii) You are not listed on any United States government list of prohibited or restricted parties.


Severability and Waiver

Severability

If any provision of these Terms is held to be unenforceable or invalid, such provision will be changed and interpreted to accomplish the objectives of such provision to the greatest extent possible under applicable law and the remaining provisions will continue in full force and effect.


Waiver

Except as provided herein, the failure to exercise a right or to require performance of an obligation under these Terms shall not effect a party’s ability to exercise such right or require such performance at any time thereafter nor shall the waiver of a breach constitute a waiver of any subsequent breach.


Translation Interpretation

These Terms and Conditions may have been translated if We have made them available to You on our Service. You agree that the original English text shall prevail in the case of a dispute.


Changes to These Terms and Conditions

We reserve the right, at Our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material We will make reasonable efforts to provide at least 30 days’ notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material change will be determined at Our sole discretion.

By continuing to access or use Our Service after those revisions become effective, You agree to be bound by the revised terms. If You do not agree to the new terms, in whole or in part, please stop using the website and the Service.


Contact Us

If you have any questions about these Terms and Conditions, You can contact us:

 • By email: example@the7.io

Table of Contents